Faaliyet Alanları

AİLE HUKUKU

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları;

Boşanma davalarında nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi;

Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalar

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne tescili;

Vesayet, kayyım ve yasal danışmanlıklar

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi

Bankacılık ve finans hukuku kapsamında tüm gerçek ve tüzel kişilerin (banka ve finansal kuruluşların) kredi alımı ile sair şekillerde finansman sağlanması,

İpotek ve teminatlı işlemler ile kredi sözleşmelerinden doğan davalar

Banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takibi

İnternet Yayınlarındaki Hukuki ve Cezai Sorumluluklara ilişkin davalar,

İnternet yoluyla işlenen fikri hakların ve kişilik haklarının ihlaline ilişkin davalar,

Alan adlarının korunmasına ilişkin davalar

Alan Adlarının devri ve Alan Adlarından kaynaklanan haksız rekabet halleri ile İnternet yoluyla işlenen diğer tüm haksız rekabet hallerine ilişkin davalar

İnternet Ceza Hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğuna ilişkin davalar

Elektronik Sözleşmeler ve Mesafeli Sözleşmelerin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerin ihlaline ilişkin davalar

İnternet erişim engellemelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü

5651 sayılı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında Kanun kapsamına giren her tür dava ve uyuşmazlık çözümü

Web Sitesi hukuki altyapısının hazırlanması, içerik ve tasarımların korunması

E-ticaretten doğan her tür dava ve uyuşmazlık çözümü

Hazırlık, Son Soruşturma ve Kovuşturma Safhalarında (her türlü) müşteki ve/veya sanık haklarının savunulması Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü

İhale ve Vergi mevzuatı konularında her türlü savunma ve hukuki danışmanlık

Demir Hukuk Bürosu, enerji piyasası ile ilgili yapılacak lisans başvuruları ve lisans tadilleri ile EPDK ile ilgili her türlü prosedürün yerine getirilmesi başta olmak üzere Enerji ve Madencilik hukukunu kapsayan tüm alanlarda vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Marka ve Patent Haklarına ilişkin her türlü dava takibi ve diğer hukuki işlemler, Marka, Patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve coğrafi işaret tescil işlemleri

Marka ve Patent Haklarına tecavüzün önlenmesi amacıyla açılacak Ceza ve Tazminat davaları

Telif Haklarının İhlalinden doğan davalar

Birleşme ve Devralmalar ile Fikri ve Sınai Haklarla ilgili olarak mütalaa verilmesi

Uluslararası düzeyde her türlü marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

Lisans Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

Endüstriyel tasarım başvuruları

Tapu iptali, Tescil ve İstihkak davaları,

İpotek tesisi, İpoteğin Paraya Çevrilmesine ilişkin işlemler ve Kamulaştırma davaları,

İntifa hakkı, Geçit hakkı, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,

Aynileştirilmiş Şahsi Haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,

Tahliye, Kira tespiti ve Kira Sözleşmelerinden doğan ihtilaflar,

Kooperatif işlemleri ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılması,

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti uyuşmazlıkları başta olmak üzere gayrimenkul hukukunu ilgilendiren her tür konuda uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

İş Hukuku kapsamında her tür sözleşme ve tutanakların hazırlanması

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmesi

İşçi ve işveren arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin olarak arabuluculuk hizmeti sağlanması

Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,

Kıdem, ihbar, fazla mesai, maaş alacağı davaları,

İşe alma, işten çıkarma ve iş akdinin feshinden kaynaklanan dava ve uyuşmazlıklar

İş kazaları veya hastalıktan kaynaklanan dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması,

Mirasçılık belgelerinin alınması,

Vasiyetnamenin iptali ve tenfiz davaları,

Tereke tespiti ve tenkis davaları

Muris muvazaasına dayalı iptal davaları

Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Şirket birleşme ve devralmaları

Şirket Genel Kurulunun toplanması ve diğer işlemler,

Şirket Ana Sözleşmesi ve Hissedarlık Sözleşmelerinin hazırlanması

Pay devirlerinin yapılması,

Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması

Şirket Genel Kurul kararlarının iptali,

Tacirler Arası İlişkilerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,

Rekabet Hukuku uyuşmazlıkları ve ilgili dava ve işlemlerin yürütülmesi

Hasta ve hekim haklarına ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve açılacak davalar

Hekim hatası sebebiyle açılacak malpraktis davaları ve buna bağlı tazminat istemleri ile Tıp / Sağlık Hukuku mevzuatı çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu her tür konuda hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunmaktadır

Demir Hukuk Bürosu yerli ve yabancı şahıs ve şirketlere, ihtiyaçları çerçevesinde sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve incelenmesi sürecinde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Demir Hukuk Bürosu, Ulusal ve Uluslararası Tahkim Prosedürü konusunda danışmanlık hizmetinin yanında uzlaştırma ve arabuluculuk hizmetlerini de yerine getirmektedir. Uzman akademisyenler ve profesyonel arabulucu ekibiyle zamandan ve masraftan tasarruf edilerek ihtilaflar sonuçlandırılmaktadır.

Ayrıca Büromuz, yabancı ülkelerde verilen hakem kararlarının Türk mahkemeleri önünde tanınma ve tenfizine yönelik hukuki işlemleri de yerine getirmektedir.

Demir Hukuk Bürosu, haksız fiil karşısında mağduriyetin giderilmesi amacıyla yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına açılacak farklı tazminat davalarında hizmet vermektedir. Bu hususta başlıca dava çeşitleri şöyledir:
Boşanmada tazminat, hakaret nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davası, mobbing ya da psikolojik şiddet nedeniyle açılacak manevi tazminat davası, destekten yoksun kalma tazminatı, işçi kıdem tazminatı davası, işçi ihbar süresi tazminatı davası, iftira nedeniyle açılan tazminat davaları, haksız tutuklama nedeniyle açılacak tazminat davası, iş kazası nedeniyle açılacak tazminat davası, ölümlü trafik kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davası, yaralanmalı trafik kazaları sonucu tazminat davası, trafik kazası sonucu araç değer kaybı nedeniyle açılacak tazminat davası, yanlış tedavi sonucu açılacak tazminat davaları.

Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü

İcra Müdürlükleri nezdinde icra takibi başlatılması ve haciz işlemleri

İpoteğin paraya çevrilmesi,

İtirazın iptali, Menfi tespit ve İstihkak davaları

İflasın tasfiyesi, iflasın ertelemesi ve konkordato ilanı

İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz

İdari işlem ve kararlara karşı İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, Kamu İhale Kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü, Belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi gibi konularda müvekkillerine vekillik hizmeti sunan Demir Hukuk Bürosu, Gelir ve Kurumlar Vergisi ihtilafları, İptal davaları, Vergi Muafiyeti gibi Vergi Mevzuatından kaynaklanan tüm vergi uyuşmazlıkları ve açılacak davalarda da müvekkillerine uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

İnşaat hukuku alanında Sözleşmelerin ve Yönetim Planlarının hazırlanması Kat ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmeleri ile Taşeron sözleşmelerinin hazırlanması

Bu sözleşmelerden doğabilecek dava ve işlemlerin yürütülmesi

Müteahhitlik, taşeron ve alt taşeronlarla ilgili ortaya çıkacak ihtilafların çözümü ve

Yap-işlet-devret projelerine ilişkin danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.

Bir kısım görsel ve yazılı basın kuruluşlarının avukatlık görevini yürütmekte olan Avukatlık Büromuz, gerek Basın Kanunu gerekse RTÜK ve diğer mevzuat hükümleri gereğince uzman kadrosuyla müvekkillerine hizmet vermektedir. Bu kapsamda basın yayın yoluyla kişilik haklarının ihlali, saldırıların giderilmesi, maddi ve manevi tazminatlar ile düzeltme ve basın yayın suçları ile ilgili Cumhuriyet Savcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde müvekkillerimize her türlü hukuki yardımda bulunulmaktadır.

Demir Hukuk Bürosu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüketici haklarının korunmasına ilişkin açılacak dava ve diğer hukuki işlemlerde Tüketici Mahkemeleri nezdinde vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Demir Hukuk Bürosu; Türkiye’de bulunan yabancıların tabii olduğu hukuk kurallarına göre oturma izni, çalışma izni ve Türk vatandaşlığı elde edinilmesi ile buna benzer vatandaşlık ve yabancılık unsuru taşıyan idari ve hukuki işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması amacıyla müvekkillerine hizmet vermekte ve resmi kurumlar nezdinde gerekli olan tüm prosedürleri yerine getirmektedir.