• Tapu İptal ve Tescil Davaları: Kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılır. Başlıca tapu iptal ve tescili davaları;

Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası.

  • İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davaları: Paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür.
  • Ecrimisil Ve Müdahalenin Meni Davaları: Bir taşınmazdan kaynaklı mülkiyet hakkının ihlal edilmesi halinde gerek bu taşınmaza yapılan müdahalenin önlenmesi gerekse haksız işgalden kaynaklı tazminatın tahsiline yönelik açılan dava türüdür.
  • Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırma; özel mülkiyete konu taşınmazların tamamına veya bir kısmına devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi ve kanunda öngörülen esas ve usuller çerçevesinde el konulması işlemdir.

Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davaları: Kamulaştırmayı yapan kurum tarafından kamulaştırılacak olan taşınmazın malikleri ve hissedarlarına karşı açılan bir dava türüdür. Bu davalarda alanında teknik bilirkişilerce taşınmaz başında keşif icra edilip akabinde yapılan tespitlere, edinilen bilgilere göre taşınmazın kamulaştırma bedeli tespit edilir. Mahkemece tespit edilen bedelin doğruluğuna kanaat getirilirse de belirlenen değer üzerinden taşınmazın kamulaştırılmasına ve idare lehine tescilcine karar verilir.

Kamulaştırmasız El Atma Davaları: İdarenin esas ve usullere uymaksızın taşınmaza doğrudan müdahalede bulunması halinde idare aleyhine açılacak olan dava türüdür.

  • Tapu kaydının düzeltilmesi davası: Tapu kayıtlarında bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için açılan bir dava türüdür. Taşınmaz kayıtlarında bulunan isim soyisim, parsel numarası gibi bilgilerin hatalı olması malikin taşınmaz üzerinde işlem yapmasını ve tasarrufta bulunmasını engellemektedir.