• Firmaların ve şahısların tüm alacak haklarının tahsiline yönelik icra takipleri ve bu konularda gerekli tüm hukuki destek ofisimizce sağlanmaktadır.
  • İcra takibinden kaynaklanan itirazın iptali, menfi tespit ve istihkak davaları
  • Uygulamada sıklıkla başvurulan başlıca icra yoluyla haciz türleri;

 İlamsız İcra Takipleri: Alacaklının, para (veya teminat) alacağı hakkında daha önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmeye mecbur olmaksızın, para (veya teminat) alacağına kavuşmak için doğruca icra dairesine başvurmasıdır.

İlamlı İcra Takipleri: Bir dava sonucunda, mahkemece verilen kararı gösteren resmi belgeye ilam, bu mahkeme kararı sonucunda başlatılan icra takiplerine ise ilamlı icra adı verilir.

Kambiyo Senetlerine İlişkin İcra Takipleri: Özel bir ilamsız icra yoludur. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için elinde hâlihazırda kambiyo senedi(ÇEK, BONO, POLİÇE) olması gerekmektedir.