Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı 'Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ raporuna göre, Türkiye karayolu ağında 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazaların 1 milyon 20 bin 47’si maddi hasarlı, 182 bin 669'u ise ölümlü yaralanmalı kazalar oluşturdu. Trafik kazaları sonucunda 7 bin 427 kişi öldü, 300 bin 383 kişi yaralandı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında toplam ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alırken, maalesef ölü sayısında ise ilk sırada bulunuyor.

Belirtilen istatistikî verilerde de görüleceği üzere ülkemizde çok sayıda trafik kazası meydana gelmekte ve kaza sonucu pek çok sayıda ölen ve yaralanan olmaktadır. Bu çalışma konumuzda da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin desteğinden yoksun kalan kişilerin ve trafik kazasında yaralanan kişilerin hak etmiş oldukları maddi ve manevi tazminatları ile maddi hasarlı trafik kazalarında araçta meydana gelen değer kaybı tazminatlarına ilişkin olarak bazı önemli detayları ortaya koymaya çalışacağız.

1-Sigorta Şirketinden İstenebilecek Tazminat Türleri;

 • Ölüm Halinde Talep Edilebilecek Tazminat Çeşitleri
 • Destekten Yoksun Kalma (Ölüm ) Tazminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere belirlenecek tazminattır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişinin yaşı, mesleği, evli ve/veya çocuk sahibi olup olmadığı gibi kriterler esas alınır.
 • Cenaze Ve Defin Giderleri:Ölenin cenaze giderleri ve sonrasındaki matem, yas dönemindeki yapılacak harcamalar için hesaba katılan tazminat kalemidir.2018 yılı için 5.000,00 TL
 • Manevi Tazminat: Trafik kazası sebebiyle ölenin yakınlarına duyulan acı elem ve ızdırap sebebiyle ödenmesi gereken tazminattır. ( İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasında Klozun Olması Halinde)
 • Açıklananlar dışında bazı tazminat ve alacaklar ise duruma göre SGK, araç sahibi ve sürücüden talep edilebilmektedir.

 b-Yaralanma Halinde Talep Edilebilecek Tazminat Çeşitleri;

 • Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar: Kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı zararlar( Sürekli iş göremezlik tazminatı) için ödenmesi gereken tazminattır.
 • Bakıcı Giderleri:  Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri de sürekli sakatlık teminatı kapsamında sigorta şirketinden talep edilebilen tazminat kalemleri arasındadır.
 • Manevi tazminat: Trafik kazası sebebiyle yaralanan kişinin duymuş olduğu acı elem ve ızdırap sebebiyle ödenmesi gereken tazminattır. ( İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasında Klozun Olması Halinde)
 • Açıklananlar dışında bazı tazminat ve alacaklar ise duruma göre SGK, araç sahibi ve sürücüden talep edilebilmektedir.

2- 01.06.2015 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda 6704 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Etkileri

 • Bilindiği üzere YargıtayHukuk Genel Kurulunun 15.06.2011 tarihli kararı sonrasında sigorta şirketleri, Karayolları Trafik Kanunu ile Trafik sigortası genel şartlarında değişiklik yapılması taleplerini gündeme getirmişlerdir.
 • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu kararında ’’ …tam kusurlu eylemi sonrasında vefat eden araç sürücüsünün mirasçıları tarafından ZMMS’na karşı açılan bir davada,  sürücünün desteğinden yoksun kalanların poliçe kapsamında üçüncü kişi olduğunu kabul ederek, desteğin kusurunun mirasçılarına yansıtılamayacağı ilkesinden hareketle zorunlu mali sorumluluk sigortacısının tazminat ödemesi gerektiğini’’ içtihat etmiş ve artık bu emsal üzerinden kararlar verilmeye başlamıştı.
 • Sigorta şirketlerinin bu emsal sonrasında kendilerine ek maliyet getirdiği itirazları üzerine 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında sigorta şirketleri lehine önemli değişiklikler yapıldı. Ancak bu değişikliğin kanunlara, yerleşik yargı içtihatlarına aykırı olamayacağı ve Karayolları Trafik Kanunu ile teminat dışı bırakılmayan bir hususun genel şartlar ile teminat kapsamı dışına çıkarılmasının mümkün olmayacağı gerekçeleriyle hukuk sisteminde kabul görmemiştir.
 • Bunun üzerine 26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2918 sayılı KTK’nın dört maddesinde önemli değişiklilere gidilmiştir. Bu değişiklik maddelerinin hak sahiplerinin ve sigortalıların tazminat ve alacak haklarına etkisini irdeleyeceğiz.
 • KTK madde 90’da Yapılan Değişiklik

 "MADDE 90- Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır."

 

 • Bu değişikliğin beraberinde getirdiği en önemli husus, 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişikliklerin uygulanmasının önünü açmış olmasıdır. Yani kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra meydana gelen trafik kazalarına dayalı olarak açılan tazminat davalarında, tazminatın tayin, kapsam ve hesabına yönelik hak sahibi ve sigortalının lehine olan ve istikrar kazanmış yargı içtihatlarından vazgeçilerek; genel şatlarda yer alan ilkeler çerçevesinde tazminatın hesaplanması yoluna gidilecektir.
 • KTK madde 90’nın genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara yapmış olduğu atıf sonucunda;

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A-5 de yazılı kapsama giren teminat türleri yeniden düzenlenmiştir.

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları madde A.5-b

            ‘’Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.’’

Bu değişiklikle hak sahiplerinin sürekli sakatlık raporu alana kadar tüm tedavi ve iyileşme süresince yapılan tedavi giderleri( bakıcı gideri dahil), çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden kaynaklı geçici iş göremezlik tazminatı ve kazanç kayıpları sağlık gideri teminatı kapsamına alınmış ve bu kapsama giren sağlık giderlerinden tüm sorumluluk SGK’ya devredilmiştir.

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları Madde A.5-c

                ’’Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınır.

Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. Tazminat ödemesinde, ilgili sağlık hizmet sunucularınca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine aittir. Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür. ’’

Bu değişiklik ile bakıcı giderleri tamamıyla sürekli sakatlık teminatı kapsamına alınmış ve yine kapsamı da daraltılarak sadece sürekli sakatlık raporu alındıktan sonra yapılan bakıcı giderleri teminat kapsamında sayılmıştır.

 • Yine Sigorta Genel Şartlarının Ek-2 ve Ek-3 maddeleri gereği;

 

 • Destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamasında kullanılan ve Yargıtay’ın yıllardır içtihat ettiği hak sahiplerinin lehine olan PMF 1931 yaşam tablosu uygulaması bir kenara bırakılarak sigorta şirketleri lehine olan THR 2010 yaşam tablosu uygulamasına geçilmiştir. Bu tablo ile beraber tazminatın hesaplanma yöntemi olarak kullanılan ıskonto uygulaması ortadan kaldırılmış ve daha karmaşık ve maddi tazminat miktarını eskiye nazaran daha aza indirgeyen bir hesaplama usulü olan teknik faiz uygulaması kabul edilmiştir.

 

 • Öte yandan önceki uygulamada zarar görenin işyeri ve sigorta kayıtlarına göre geçmiş ücreti üzerinden değil de ücret hususunda tereddüt doğması halinde zarar görenin kıdemi, yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre almakta olduğu emsal ücretin ilgili oda veya kuruluştan sorulmak suretiyle tespiti yapılırken; mezkûr mevzuat değişikliği sonrası tazminat hesabı yapılır iken ölen ya da yaralanan kişinin vergilendirilmiş geliri belgelenmiş olması halinde dikkate alınabilecek, belge sunulamaması durumunda ise asgari ücrete göre hesaplama yapılacaktır.

 

 • Yine tazminat hesabında baz alınan aktif ve pasif çalışma süreleri, desteğin evlenme ve çocuk yapma yaşı gibi kriterler de Hazine Müsteşarlığı tarafından TÜİK verilerine göre belirlenecektir. TÜİK verileri yayınlanana kadar bu hususta yargı içtihadı ve uygulamaları baz alınacaktır
 • KTK madde 92 ‘de yapılan değişiklik

Yapılan değişiklikle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Dışında Kalan Hususlar başlıklı KTK madde 92’ye 3 bent eklenmiştir.

 

’’g)Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
h)İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
i) Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri

ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler." 

 

Bu eklemeler sonrası artık sürücünün tam kusurlu eylemi ile meydana gelen kazada vefat etmiş olması halinde, sürücünün desteğinden yoksun kalan kişilerin zorunlu mali mesuliyet sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı alma hakları sona erdirilmiştir. Yine bu eklemeler ile yasanın önceki halinde tahdidi olarak sayılan teminat dışı hallere Hazine Müsteşarlığının ucu açık bir şekilde yeni maddeler ekleyebileceği kapsama alınmıştır.

 

 • KTK m. 97’de yapılan değişiklik

’’KTK madde 97- Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”

Bu değişiklikle birlikte zarar görenlerin zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi kapsamında kalan tazminat talepleri için ilgili sigorta kuruluşuna başvuru zorunluluğu getirilmiş olup; sigorta şirketi tarafından 15 gün içerisinde işbu başvuruya cevap verilmemesi veya cevabın talebi karşılamaması halinde dava açabilecekleri madde kapsamına alınmıştır.

 

 • KTK m. 99’de yapılan değişiklik

‘’KTK madde 99- Sigortacılar, hak sahibinin (Değişik ibare: 6704 sa.ka.6-14.04.2016) “zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri”, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz işgünü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.
Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz işgünü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.’’

 

Yapılan değişiklik sonrasında genel şartlara yapılan atıfla başvuruda ibraz edilmesi gereken belgelerin kapsamı genişletilmiş ve nelerden ibaret olduğu belirtilmiştir.

3- Sigorta şirketine zorunlu başvuruyla birlikte sunulması gereken bilgi ve belgeler;

Bedeni Zararlar

Sürekli Sakatlık

 • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık   kurulu raporu.
 • Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.
 • Kaza raporu.
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Ölüm

 • Kaza raporu.
 • Veraset ilamı.
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

4-)Mevzuat değişiklerinin zaman bakımından uygulanması

 • Bilindiği üzere ve detayı yazımız içeriğinde açıklandığı üzere 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren sigorta genel şartları kanuni dayanağının olmaması, yerleşik yargı içtihatlarına aykırı olduğu gibi gerekçelerle kabul görmemiş ve bunun üzerine 26.04.2016 tarihinde Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikliklerle ve kanunun sigorta genel şartlarına yapmış olduğu atıfla Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların tayin ve yönteminde Sigorta Genel Şartlarındaki usul ve esasların uygulanacağı belirtilmiştir. Diğer bir ifadeyle 26.04.2016 da yapılan kanun değişikliği ile 01.06.2015 tarihli sigorta genel şartları kanuni dayanağa kavuşmuştur. Ancak burada sigorta genel şartlarının hangi tarih itibariyle uygulanacağı noktasında gerek doktrinde gerekse yargı içtihatlarında bütünlük bulunmamaktadır. Anlatılanları yargı içtihatlarıyla somut bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse;

01.05.2015 tarihli sigorta genel şarlarının yürürlüğe girmesinden sonra 26.04.2016 tarihli Karayolları Trafik Kanunundan önce sürücünün tam kusuruyla meydana gelen ölümlü trafik kazasında;

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesinin kararında ‘’ …….01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile, hak sahibinin kusuruna denk gelen tazminat talepleri ile, ilgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri teminat dışında bırakılmış ise de, Genel Şartlar hükümlerinin, kanunlara ve yerleşik yargı kararlarına aykırı olamayacağı, 6704 sayılı yasa ile değişiklikten önce, Karayolları Trafik Kanunu`nda teminat dışı bırakılmayan bir hususun, Genel Şartlar ile teminat kapsamı dışına çıkartılmasının mümkün olmadığı, yasanın emredici hükümlerine aykırılık olması halinde, genel şartlara göre değil, yasanın emredici hükümlerine göre karar verilmesi gerekmektedir.6704 sayılı yasa ile 2918 sayılı KTK`nın 92. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile, teminatın kapsamına yönelik, genel şartlarda düzenlenen hükümler, uygulanabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla, ancak bu tarihten sonraki olaylarda, genel şartlarda yer alan teminatın kapsamına ilişkin ilkelerin dikkate alınması gerekmektedir ‘’ bahsettiği üzere hak sahiplerinin aleyhine düzenlemeler içeren sigorta genel şarlarının 26.04.2016 tarihinden sonra meydana gelen olaylara uygulanacağı somut olayda uygulama olanağının olmadığı içtihat edilmiştir.

 

T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin kararı  ‘‘….Somut olayda; davacının desteği sürücü ...'ın sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı araç ile 24/08/2015 tarihinde yapmış olduğu trafik kazasında öldüğü ve tam kusurlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı sigorta şirketinin sorumluluğu 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre düzenlenen ve başlangıç tarihi 06/07/2015 olan poliçe şartlarına göre belirlenecektir…..’’  ise tam tersi yönde olup; kaza tarihi itibariyle henüz kanuni dayanağa olmayan 01.05.2015 tarihli sigorta genel şartlarının uygulama alanı bulacağı yönündedir.  

 

T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin Kararı  ‘’….Somut olayda; davacıların desteği sürücü ....'nın sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı araç ile 10/06/2016 tarihinde yapmış olduğu trafik kazasında öldüğü, trafik kazası tespit tutanağı ve davacı tarafın kabulünde olduğu üzere, kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı ... şirketinin sorumluluğu 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre düzenlenen ve başlangıç tarihi 02/09/2015 olan poliçe şartlarına göre belirlenecektir.’’  ise yine tam tersi yönde olup; kaza tarihi itibariyle henüz kanuni dayanağa olmayan 01.05.2015 tarihli sigorta genel şartlarının uygulama alanı bulacağı yönündedir.           

5-)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Teminat Dışı Haller

          Sigorta Genel Şartları  A.6

A.6. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

 1. a) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
 2. b) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
 3. c) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

ç) Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,

 1. d) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,
 2. e) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,
 3. f) Manevi tazminat talepleri,
 4. g) Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

ğ) Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,

 1. h) Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,

ı) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,

 1. i) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,
 2. j) Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,
 3. k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
 4. l) İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,
 5. m) 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar (Bu  maddeler kapsamına dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk sigortasına tâbidir.),
 6. n) Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
 7. o) Bu Genel Şart ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.

(Ek :RG-2/2/2016-29612)(1) Sigortacının bu maddenin birinci paragrafının (d) bendi kapsamında olmasına rağmen ilgililere yaptığı tazminat ödemeleri için sigortalının terekesine ve tereke borçlusu olan mirasçılarına sigortalının kusuru oranında ve ilgili mevzuat dahilinde müracaat hakkı saklıdır.

 

                 6-)Sigorta Şirketi, İşleten ve Sürücünün Tazminattan Müteselsilen Sorumluluğu

Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Karayolları Trafik Kanununun 88.maddesinde aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Müteselsil sorumlulukta BK.m.142 uyarınca zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır; dilerse sorumlulardan birine, dilerse hepsine veya bir kısmına karşı dava açabilir. Müteselsil sorumlulukta kural olarak borçlulardan herbiri borcun tamamından sorumludur. (2918/m.88, BK/m.142)

 

Yine trafik kazasında zarar görenler KTK ve Sigorta Genel Şartlarında yazılı teminat dışı haller ve sınırlamalar sebebiyle sigorta şirketi dışında kazanın oluşumunda kusuru olan veya mevzuat gereği sorumlu tutulan işleten, sürücü ve teşebbüs sahiplerine karşı da birtakım istemlerde bulunabilirler. Sigorta şirketinden talep edilemeyen ancak işleten, sürücü ve teşebbüs sahiplerinden istenebilecek tazminat çeşitleri;

 • Bilindiği üzere Yargıtay’ın yıllardır süre gelen içtihatlarına göre zarar görenlerin gerçek hak sahipliği PMF 1931 yaşam tablosu ve devamında bazı kriterlere göre hesap edilen tazminattır. Ancak mevzuat değişiklikleri sonrasında sadece sigorta şirketlerine karşı yöneltilen husumetlerde TRH 2010 yaşam tablosu, teknik faiz gibi  kriterlerin uygulanıyor olması ve bazı hak ve alacakların teminat dışında kalması gibi hususlar zarar görenin  ve hak sahiplerinin gerçek zararını talep edememesine neden olmuştur.  Bu kapsamda aradaki fark bedel için sigorta şirketi dışındakilerin sorumluluğuna gidilebilir.
 • Manevi tazminat talepleri karayolları trafik kanunu zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi teminatı dışında olup; bu zarar kalemi için de diğer sorumlulara başvurulabilir.
 • 6098 Sayılı Yasanın haksız fiilden kaynaklı madde 53,54 ve devamı maddelerinde sayılı tazminatlardan yine sigorta şirketinden talep edilemeyen hak ve alacaklar diğer sorumlulardan istenebilir.

 

  7)- Zamanaşımı

Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.(Bir veya birden fazla ölü varsa 15 yıl -- 1 veya 1 den fazla yaralı varsa 8 yıl)

8)- Yıllara Göre kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limitleri

2018 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI (01.01.2019)

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  360.000 TL

2018 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2018)

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  360.000 TL

2017 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2017)

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  330.000 TL

2016 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2016)

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  310.000 TL

2015 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2015)

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  290.000 TL

2014 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2014)

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  268.000 TL

2013 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2013 - 31.12.2013 )

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  250.000 TL

2012 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2012 - 31.12.2012 )

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  225.000 TL

2011 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2011 - 31.12.2011 )

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  200.000 TL

2010 YILI TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.03.2010 - 31.12.2010 )

Kişi Başı Vefat ve Yaralanmada Teminat Limiti  175.000 TL